Rękojmia na samochód używany - co powinieneś wiedzieć?

Osoby kupujące samochód używany często czują bezradność w obliczu wad, które wyszły na jaw po pierwszym, solidnym przeglądzie technicznym. Często po pewnym czasie dowiadują się one o nieprawdziwym przebiegu czy powypadkowej historii auta. Nowy nabywca wcale nie jest pozbawiony ochrony prawnej prawnej, dzięki której mógłby wyegzekwować od sprzedającego rekompensatę lub nawet odstąpić od umowy. Taką ochroną jest rękojmia.

Czym jest rękojmia?

O ile gwarancji udziela producent lub sprzedający, na zasadach ustalonych przez niego samego, to rękojmia jest ustawową odpowiedzialnością sprzedającego za wady rzeczy, którą sprzedaje. Gwarancja zwykle dotyczy rzeczy nowych, a szczegółowe zapisy jej warunków rzutują na to, kiedy oraz czego można żądać od producenta. Zasady dotyczące rękojmi są natomiast ujęte w dziale II kodeksu cywilnego i dotyczą wyłącznie sprzedawcy:

Art. 556. § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
§ 2. (206) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

Pamiętajcie, że z tytułu rękojmi można reklamować w samochodzie używanym tylko to, o czym nie wiedzieliście i nie mogliście się dowiedzieć podczas zawierania umowy. Rysy na lakierze czy nierówna praca silnika nie wchodzą w grę.

Czy zatem łatwiej domagać się naprawy rzeczy lub zwrotu pieniędzy na zasadach rękojmi niż gwarancji? Nie do końca. Problem polega na tym, że w niektórych przypadkach sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności.

Art. 557. § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

W przypadku samochodu używanego może pojawić się konflikt pomiędzy sprzedającym a kupującym, dotyczący wiedzy lub niewiedzy o wadzie rzeczy. To dlatego tak ważne i pomocne mogą być szczegółowe zapisy w umowie sprzedaży samochodu, zarówno sporządzone przez sprzedającego, jak i kupującego. Nie bez znaczenia pozostaje przegląd techniczny, poprzedzający zakup samochodu. W jego wyniku sporządzana jest szczegółowa lista wad i usterek, występujących w kupowanym aucie oraz obszarów, które były badane. W praktyce, kupujący może być zobowiązany nie tylko do udowodnienia, że o wadzie nie wiedział, ale również do tego, że wada nie wynika ze zużycia pojazdu lub jego charakterystycznych cech. W tym ostatnim przypadku konieczne może być powołanie biegłego sądowego. Nie można zatem korzystać z rękojmi za to, że w pojeździe jest zużyta dana część eksploatacyjna, która ma prawo się zużyć przy określonym wieku lub przebiegu pojazdu. Natomiast dwie najczęściej występujące wady, których sprzedający nie może nie uznać, to zaniżony przebieg i ukryta, powypadkowa przeszłość samochodu.

Umowa sprzedaży samochodu – diabeł tkwi w szczegółach

Umowa sprzedaży samochodu to jedyna obowiązująca w naszym kraju forma prawna przejścia własności samochodu z osoby prywatnej na inną osobę….

Czego możemy żądać od sprzedającego?

Art. 560. § 1. (208) Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.
§ 3. (209) Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
§ 4. (210) Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

Zobacz również: Jak prawidłowo przewozić dzieci w samochodzie?

Teoretycznie kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wady. To w przypadku samochodu używanego w praktyce nie ma zastosowania. Bardziej realne jest usunięcie wady lub obniżenie ceny. W ostateczności można też odstąpić od umowy. Jest to możliwe pod warunkiem, że sprzedający nie wyrazi chęci natychmiastowego usunięcia wady. To nie koniec przywilejów kupującego. Sprzedający ma obowiązek pokryć szkody wynikłe z wady sprzedanej rzeczy, co również reguluje KC:

Art. 566. § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.
§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

Przez jaki czas obowiązuje rękojmia?

Kupujący może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez 2 lata od wydania mu samochodu. Nieco inaczej wygląda roszczenie za wady prawne. Tu termin obowiązywania rękojmi liczy się od wykrycia tej wady.

Art. 568. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Do wad prawnych przyjęto ten sam termin 2 lat. Zarzuty z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne mogą być podniesione także po upływie 2 lat, jeżeli w tym okresie kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie. Warto w tym miejscu dodać, że kupujący jest zobowiązany do zawiadomienia sprzedającego o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Jeżeli tego nie zrobi, traci uprawnienia związane z rękojmią.

Art. 563. § 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

W praktyce druga część powyższego zapisu zmniejsza realnie szansę na skorzystanie z rękojmi, jeżeli za wadę uzna się usterkę mechaniczną, wykrytą po długim czasie od nabycia używanego auta. W takim przypadku sąd może orzec, że wada mogła być wykryta wcześniej, ponieważ kupujący powinien sprawdzić samochód w warsztacie. Nie dotyczy to natomiast przebiegu oraz tzw. wad ukrytych podstępnie*.

Czy można ograniczyć rękojmię?

W praktyce dopuszcza to KC:
Art. 558. § 1. (207) Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że ograniczenie nie jest ważne gdy wada została podstępnie zatajona*, a do takich wad można z powodzeniem zaliczyć wady prawne (np. samochód pochodzi z kradzieży). Zawiera się w nich również przebieg zmieniony przez sprzedającego lub niezgodny z rzeczywistością, jeżeli sprzedający miał świadomość tej niezgodności. To samo dotyczy przypadku, gdy sprzedający zapewniał kupującego o bezwypadkowej historii samochodu.

Podsumowując: kiedy i w jaki sposób możesz skorzystać z rękojmi?

Tylko wtedy, gdy spełnione zostaną poniższe warunki:

1. samochód ma wadę ukrytą, zmniejszającą jego wartość lub użyteczność i nie wynika ona z normalnego zużycia eksploatacyjnego;
2. nie wiedziałeś o tej wadzie przed zawarciem umowy i jesteś w stanie to udowodnić;
3. wada lub jej przyczyna istniała w pojeździe zanim dokonałeś zakupu.

Czego możesz żądać?

1. naprawy rzeczy tak, by była wolna od wady;
2. obniżenia ceny, co w praktyce wiąże się z pokryciem kosztów związanych z naprawieniem wady lub wyrównania wartości do ceny pojazdu bez tej wady;
3. odstąpienia od umowy, czyli zwrotu pieniędzy za samochód i oddanie go sprzedającemu pod warunkiem, że sprzedający nie usunie bezzwłocznie wady;
4. zwrotu poniesionych kosztów, związanych z powyższymi.

Kiedy możesz mieć problem z roszczeniami z tytułu rękojmi?

1. jeżeli nie wpisałeś w umowie sprzedaży samochodu informacji o przebiegu;
2. jeśli nie dokonałeś przeglądu technicznego przed zakupem;
3. gdy podpisałeś umowę in blanco z osobą, której rzeczywistości nigdy nie widziałeś – do tego często namawiają handlarze sprowadzający samochody z zagranicy lub rzadziej komisanci;
4. jeśli na umowie sprzedaży wpisano inną cenę zakupu niż rzeczywista;
5. gdy chcesz skorzystać z rękojmi na wady mechaniczne po upływie kilku miesięcy od dnia zakupu samochodu.

Objaśnienia:
* podstępne zatajenie/ukrycie wady — rozumiane jako wiedza sprzedającego o wadzie i niepoinformowanie o niej kupującego lub zapewnienie ze strony sprzedającego, że w pojeździe nie ma wady, która została wykryta.

Kupno samochodu używanego [kompendium wiedzy]

W dzisiejszych czasach samochód to nie tylko środek komunikacji ale często także narzędzie lub miejsce pracy, w którym wiele osób spędza sporą…

Źródło: autoprawo.pl

Podziel się:

Przeczytaj także:

Także w kategorii Samochody używane:

Używany Fiat Bravo II 1,4 T-Jet [2007-2009] – włoski Golf za 2/3 ceny Używane samochody hybrydowe - co warto wiedzieć przed zakupem? Używane Renault Laguna III 2,0 16V [2007-2014] - poradnik kupującego Używana Honda CR-V 2,0 [1995-2001] – SUV na każdą kieszeń Używany Jeep Wrangler YJ (1987-1995) – poradnik kupującego Rynek używanych samochodów hybrydowych w Polsce - poradnik kupującego Używany Peugeot 308 1.6 THP (2007-2013) – poradnik kupującego Używane Renault Espace IV i Grand Espace (2002-2014) - poradnik kupującego Używany Volkswagen Touran I [2003-2010] – poradnik kupującego Jak kupować samochód by jak najmniej stracił na wartości? Używane samochody pofirmowe - na co zwrócić uwagę oraz jakie są zalety i wady takich ofert? Używane vany do 20 tys. zł umożliwiające wygodne wożenie trójki dzieci Używany Jeep Grand Cherokee WK/WH 3.0 CRD [2005-2010] - poradnik kupującego Używane kompaktowe minivany do 20 tys. zł umożliwiające wygodne wożenie trójki dzieci Używany Mercedes-Benz ML 270 CDI W163 [1998-2005] – poradnik kupującego Rynek używanych samochodów elektrycznych w Polsce Używane Volvo XC90 I [2003-2014] – poradnik kupującego Uwaga na samochody z silnikiem 2.5 TDI V6 – to pociągające oferty-pułapki! Używane Hyundai Tucson I i Kia Sportage II 2.0 CRDI [2004-2010] – poradnik kupującego Rodzynki z rynku wtórnego - zmoty Używany Volkswagen Touareg I [2002-2010] - poradnik kupującego Używany Seat Exeo 2.0 TDI (2008-2013) – poradnik kupującego Używane Audi A6 (C6) 3.0 TDI [2004-2011] – poradnik kupującego Tanie, używane samochody z silnikiem V8 - poradnik kupującego

Popularne w tym tygodniu:

Nowszy nie zawsze lepszy. Modele, które warto wybrać pomimo starszej generacji WP Pomaga: Tanie i duże kombi za 5000 zł WP Pomaga: używany samochód do kwoty 30 tys. zł dla alpinistki WP Pomaga: szukasz samochodu? Teraz to prostsze, niż kiedykolwiek wcześniej WP Pomaga: zobacz wszystkie artykuły