Nowy taryfikator mandatów na rok 2015 / 2016

Ostatnie zmiany w Prawie o ruchu drogowym i zmiany w taryfikatorze mandatów wywołały sporo zamieszania i łatwo się w tym wszystkim pogubić. Postanowiliśmy przygotować dla Was aktualny taryfikator mandatów w formie tabeli podzielonej na części dotyczące konkretnych wykroczeń drogowych i kwoty mandatów za ich popełnienie.

Poniższa tabela została opracowana na podstawie „Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń”. Tabela nie jest jednak kompletna, ponieważ pominęliśmy wykroczenia dotyczące kierujących innymi pojazdami niż samochodowe oraz pojazdami ciężarowymi i autobusami. Pominęliśmy również wykroczenia z zakresu ruchu pieszych, a także nie związane z ruchem drogowym. Wybraliśmy najważniejsze i najczęściej popełniane przez kierowców samochodów wykroczenia z uwzględnieniem ostatnich zmian w tym zakresie. Warto przejrzeć tabelę, bo być może dowiecie się o wykroczeniu, które popełniacie, a o którym nie wiedzieliście, że jest obecnie wykroczeniem. Sprawdźcie również ile punktów karnych dostaniecie za poszczególne wykroczenia.

Zobacz też: aktualna tabela z punktami karnymi

Nowy taryfikator mandatów 2015

NARUSZENIE

GRZYWNA

[złotych]

RUCH POJAZDÓW [zasady ogólne]
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100
Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym 150
Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera 150
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200
Wjeżdżanie na pas między jezdniami 200
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego
lub rannego
150
WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na
jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym
200
PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI I HAMOWANIE
do 10 km/h do 50
o 11–20 km/h 50–100
o 21–30 km/h 100–200
o 31–40 km/h 200–300
o 41–50 km/h 300–400
o 51 km/h i więcej 400–500
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 50–200
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie 100–300
ZMIANA KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200–400
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 200
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250
WYMIJANIE, OMIJANIE, COFANIE
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250
Utrudnianie ruchu podczas cofania 50–200
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200
WYPRZEDZANIE
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu i czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu 300
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 200
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300
PRZECINANIE SIĘ KIERUNKÓW RUCHU
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu lub rowerowi znajdującemu się na
przejeździe dla rowerzystów
350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa przy skręcaniu w drogę poprzeczną pieszym na skrzyżowaniu lub rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni lub rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300
OSTRZEGANIE ORAZ JAZDA W WARUNKACH ZMNIEJSZONEJ PRZEJRZYSTOŚCI POWIETRZA
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100
HOLOWANIE
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli
nie są sprawne dwa układy hamulcowe
250
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100
nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150
brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150
niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100
niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50
AUTOSTRADY I DROGI EKSPRESOWE
Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
ZATRZYMANIE I POSTÓJ
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100–300
Zatrzymywanie pojazdu:
na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 300
na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi 100–300
w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200
na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100
na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100
w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100
przy lewej krawędzi jezdni lub na pasie między jezdniami 100
w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości 100
w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100
na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru 100
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 100
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 150–300
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100
UŻYWANIE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150–300
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100
UŻYWANIE POJAZDÓW W RUCHU DROGOWYM
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu  50
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi lub łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe 200
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub
nadmiernym hałasem
do 300
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji lub umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100
PRZEWÓZ ŁADUNKÓW LUB CIĄGNIĘCIE PRZYCZEP
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 100
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 150
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 200
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 100–300
PRZEWÓZ OSÓB
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

100 za każdą osobę
przewożoną w

niewłaściwy sposób,
nie więcej niż 500

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji

100 za każdą 

osobę ponad
określoną liczbę,
nie więcej
niż 500

KIERUJĄCY
Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:
uprawnień do kierowania pojazdami 500
uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 za brak każdego
z wymaganych
dokumentów, nie więcej niż 250
INNE WYKROCZENIA:
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50
ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE
Niezastosowanie się do znaków:
B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, 250
B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” 100
C-12 „ruch okrężny” 250
B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 100
B-35 „zakaz postoju” 100
B-36 „zakaz zatrzymywania się” 100
B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni…” 100
B-39 „strefa ograniczonego postoju” 100
C-1 do C-11 „nakaz jazdy…” 250
C-13 „droga dla rowerów” 100
C-14 „prędkość minimalna” 100
P-2 „linia pojedyncza ciągła” 100
P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” 200
P-4 „linia podwójna ciągła” 200
P-7b „linia krawędziowa ciągła” 100
P-17 „linia przystankowa” 100
C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” 200
P-21 „powierzchnia wyłączona” 100
B-20 „stop” 100
Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 100
D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” 100
D-13 „początek pasa ruchu powolnego” 100
D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” 100
D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 500
P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b 500
D-19 „postój taksówek” 100
F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” 250
P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” 100
P-20 „koperta” 100
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 300
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych” 550
B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …” 400
B-39 „strefa ograniczonego postoju” 400
D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 800
P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie
bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b
800
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

kwota mandatu
karnego przypisana za naruszenie
stanowiące

przyczynę
zagrożenia
powiększona
o 200, jednak
nie więcej
niż 500

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

kwota mandatu
karnego
przypisana za
naruszenie
stanowiące
przyczynę

zagrożenia
powiększona
o 300, jednak
nie więcej
niż 500

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Kwota mandatu
karnego

przypisanego
za naruszenie
stanowiące
znamię
zagrożenia
powiększona
o 200 zł, jednak
nie więcej niż
500

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

Kwota mandatu
karnego

przypisanego
za naruszenie
stanowiące
znamię
zagrożenia
powiększona
o 300 zł, jednak
nie więcej niż
500

Zestawienie przygotowane przez Autokult.pl — kopiowanie bez zgody zabronione.

Punkty karne za wykroczenia drogowe 2015 / 2016

Niedawno opublikowaliśmy tabelę z taryfikatorem mandatów. Dziś przedstawiamy Wam tabele z naruszeniami przepisów wraz z przypisaną im wartością…

Zobacz więcej artykułów z serii: Prawo i przepisy

Podziel się:

Przeczytaj także:

Także w kategorii Poradniki i mechanika:

Leki zaburzające zdolność prowadzenia pojazdu [poradnik] Regeneracja wtryskiwaczy Common Rail Jaka technika jazdy na autostradzie jest najlepsza? Do czego służy zawór EGR, co się w nim psuje i czy warto go wyeliminować? Samochody z silnikami do jazdy na krótkich dystansach i możliwością montażu taniej instalacji LPG Systemy bezpieczeństwa i wspomagania jazdy – kiedy i jak działają oraz czy warto im zaufać? Negatywne skutki eksploatacji samochodu na krótkich dystansach Jak serwisować hamulce bębnowe? Hamulce bębnowe – konstrukcje, zalety i wady oraz dlaczego wciąż się je stosuje? Do czego służą przeguby półosi i jakie są objawy ich zużycia? Okazjonalne i odpłatne przewożenie osób – co powinieneś wiedzieć o carpoolingu? Czujnik spalania detonacyjnego/stukowego i jego rola w pojeździe Smarowanie mechanizmów różnicowych - czy wymiana oleju jest konieczna? Zawieszenia wielowahaczowe – nie zawsze drogie w eksploatacji, nie zawsze lepsze od prostych rozwiązań Co to jest kolumna MacPhersona? Wideorejestratory do obrony własnej, ale mogą być mieczem obosiecznym Instalacje gazowe do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny – dwa sposoby na obniżenie kosztów eksploatacji Audi e-fuels – syntetyczne paliwa przyszłości według Audi Awaria sondy lambda - prawidłowa diagnoza to klucz do sukcesu Za niskie lub zbyt wysokie ciśnienie oleju – co może być przyczyną? Łożyska nie tylko w kołach – o łożyskach w zawieszeniu Pasy bezpieczeństwa a ciąża – przepisy i zdrowy rozsądek Łożysko wyciskowe sprzęgła – zasada działania i eksploatacja Dlaczego pasek napędu osprzętu ma coraz trudniejsze życie?

Popularne w tym tygodniu:

Czy da się kupić auto za 800 zł i nim jeździć? Sprawdzamy, ile to naprawdę kosztuje Od 16 listopada na stacjach zimowe paliwo. Co oferują najwięksi gracze? Płyn do spryskiwaczy wymieniaj na zimowy już teraz. Oto najprostsza metoda Zimowe opony do auta segmentu D. Test GTU 2017 Skąd wziąć oryginalne części do nietypowego pojazdu? To spory problem dla ubezpieczyciela