Poradniki i mechanikaJak zarejestrować samochód - kompendium wiedzy

Jak zarejestrować samochód - kompendium wiedzy

Rejestracja auta nie należy do skomplikowanych procesów, ale wiele zależy od samochodu, który chcemy zarejestrować
Rejestracja auta nie należy do skomplikowanych procesów, ale wiele zależy od samochodu, który chcemy zarejestrować
Źródło zdjęć: © fot. Rafał Warecki
Rafał Warecki
28.06.2013 14:00, aktualizacja: 30.03.2023 12:05

Rejestracja pojazdu jest niezbędna, by auto spełniło warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Koszty oraz działania związane z zarejestrowaniem auta różnią się od siebie w zależności od typu pojazdu, formy nabycia oraz sposobu użytkowania. Warto wiedzieć na jakie wydatki trzeba się przygotować oraz jak poprowadzić całą procedurę.

Rejestracja samochodu używanego kupionego w Polsce

Zakup samochodu jest bezpośrednio związany z jego procedurą rejestracyjną. Rejestracja pojazdu jest niezbędna by auto spełniło warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Koszty oraz działania związane z zarejestrowaniem auta różnią się od siebie w zależności od typu pojazdu, formy jego nabycia oraz sposobu użytkowania. Warto wiedzieć na jakie wydatki trzeba się przygotować oraz jak poprowadzić procedurę rejestracji tak, aby zajęła ona jak najmniej nerwów, czasu i pieniędzy.

Rejestracja pojazdu opiera się o decyzję administracyjną, w tym celu należy złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Dzielnicy stosownym do miejsca zamieszkania. Aby zarejestrować w pojazd w Wydziale Komunikacji należy wypełnić odpowiedni, dostępny na miejscu wniosek, będący podstawą do rozpoczęcia procedury rejestracyjnej oraz dołączyć odpowiednie dokumenty zależne od sposobu nabycia pojazdu.

W przypadku zakupu używanego samochodu zarejestrowanego wcześniej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oprócz wypełnionego, wspomnianego wyżej wniosku należy dostarczyć komplet innych dokumentów:

 • oryginał lub uwierzytelniona notarialnie kopia dowodu własności pojazdu w postaci umowy cywilnoprawnej (umowa zamiany, umowa kupna-sprzedaży), faktury VAT czy prawomocnego orzeczenia sądowego,
 • dowód rejestracyjny poprzedniego właściciela wraz z ważnym badaniem technicznym dopuszczającym pojazd do ruchu drogowego. Zostanie ono przepisane do nowego dowodu rejestracyjnego. W przypadku braku ważnego przeglądu technicznego należy dostarczyć decyzję o tymczasowym wyłączeniu pojazdu z ruchu,
 • kartę pojazdu (w przypadku jej braku naliczana jest opłata w wysokości 75 zł za wydanie nowej),
 • polisę lub dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). W przypadku braku polisy należy wypełnić stosowne oświadczenie, zobowiązujące do jak najszybszego jej wykupienia,
 • dowód osobisty dla osoby fizycznej lub zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby prawnej,
 • aktualny odpis z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) (tylko w przypadku osoby prawnej),
 • zaświadczenie o numerze REGON (tylko w przypadku osoby prawnej),
 • ewentualne upoważnienie dla osoby rejestrującej pojazd w imieniu osoby prawnej lub fizycznej,
 • dowód uiszczenia opłat komunikacyjnych (180, 50 zł) oraz ewidencyjnych (2,00 zł) na miejscu w urzędzie.

Jeśli tablice nowo zakupionego pojazdu zostały niefortunnie zgubione lub skradzione, należy złożyć dodatkowo:

 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań określające okoliczności zgubienia tablic,
 • zaświadczenie od policji potwierdzające fakt utraty tablic rejestracyjnych, w przypadku ich kradzieży.

W przypadku zmiany homologacji auta rejestrowanego z ciężarowego na osobowe należy dostarczyć także:

 • fakturę nie starszą niż 30 dni potwierdzającą wprowadzenie wymaganych przez prawo zmian konstrukcyjnych, wystawioną przez uprawnioną do tego firmę,
 • oświadczenie nie starsze niż 30 dni firmy przeprowadzającej zmiany konstrukcyjne informujące o dokonanych w pojeździe zmianach,
 • potwierdzony za zgodność z oryginałem numer REGON firmy przeprowadzającej zmiany konstrukcyjne,
 • badanie techniczne stosowne dla aut osobowych (koszt od 100,00 do 200,00 zł).

Rejestrując samochód używany należy pamiętać o tym, aby do Wydziału Komunikacji przynieść ze sobą stare tablice rejestracyjne. Wydanie nowych jest możliwe dopiero po złożeniu dotychczasowych i następuje natychmiastowo wraz z otrzymaniem tymczasowego dowodu rejestracyjnego.

"Miękki" i "Twardy" dowód rejestracyjny
"Miękki" i "Twardy" dowód rejestracyjny© Fot. Marek Adamowicz

Wyrobienie stałego dowodu rejestracyjnego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych W Warszawie trwa zwykle do 30 dni, przez ten okres czasu rejestrowany pojazd jest dopuszczony do ruchu, a kierujący posługuje się dowodem tymczasowym.

W przypadku kiedy miejsce rejestracji auta nie wymusza zmiany pierwszych liter wyróżnika województwa i powiatu (samochód rejestrowany jest w tym samym obrębie terytorialnym) zmiana tablic rejestracyjnych nie jest wymagana (o ile stare tablice mają już wzór UE), wystarczy zmiana ich znaków legalizacyjnych. Pozwala to oszczędzić 100,50 zł.

Tablica rejestracyjna - wzór europejski, numery poznańskie / Fot. Rafał Warecki
Tablica rejestracyjna - wzór europejski, numery poznańskie / Fot. Rafał Warecki

Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego oraz tablic podczas procedury rejestracji nie dotyczy pojazdów należących wcześniej do Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Sił Zbrojnych i Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Innym miejscem jakie należy odwiedzić niezależnie od Wydziału Komunikacji jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zameldowania, w którym należy dokonać opłaty skarbowej z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wypełniając i składając stosowny formularz podatkowy PCC podaje się w nim wartość pojazdu spisaną z przedstawionej umowy kupna sprzedaży. Zaniżenie tej kwoty w celach oszczędności podatkowych może nie przynieść oczekiwanych korzyści i narazić podatnika na nieprzyjemności.

Na podstawie specjalnych tabel urzędnik samodzielnie sprawdza i porównuje średnią rynkową cenę pojazdu w Polsce wymaganą do wyliczenia podatku w wysokości 2 proc. rozpatrywanej wartości, jeżeli wartość pojazdu przekracza 1000,00 złotych. W przypadku zakupu samochodu od podmiotu wystawiającego fakturę VAT kupujący zwolniony jest z opłaty skarbowej.

W myśl art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnienie z podatku od umów cywilnoprawnych następuje także na skutek zamiany pojazdu, w chwili gdy przynajmniej jedna ze stron jest podatnikiem VAT. Jeżeli zawierana transakcja odbywa się pomiędzy dwoma podmiotami nie będącymi podatnikami VAT na obydwu stronach ciążyć będzie obowiązek podatkowy od czynności cywilnoprawnych, bez względu na indywidualne umowy między nimi.

W przypadku umowy zamiany pojazdów podatek PCC równy 2 proc. naliczany jest od średniej wartości rynkowej droższego przedmiotu. Alternatywnym rozwiązaniem są dwie umowy kupna-sprzedaży, jednak w takim przypadku strony muszą odprowadzić podatek 2 proc. od każdej z nich oddzielnie.

W przypadku wejścia w posiadanie pojazdu poprzez orzeczeniu sądu o spadku bądź darowiznę należy także udać się do Urzędu Skarbowego w celu złożenia odpowiedniego druku zwalniającego z opłat lub opłacenia podatku obliczanego w skali podatkowej w oparciu o grupę podatkową i ulgi.

Na załatwienie formalności w Urzędzie Skarbowym kupujący ma 14 dni, na odwiedzenie Wydziału Komunikacji odpowiednio 30 dni. Niezbędne formalności załatwiane zarówno w US, jak i WK są od siebie całkowicie niezależne.

Rejestracja samochodu używanego kupionego za granicą

Zakup auta używanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza do przedstawionych w punkcie pierwszym procedur kilka zmian komplikujących rejestrację. Jeśli samochód pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej kupujący jest zwolniony z opłat celnych. W innym przypadku należy zacząć od przeprowadzenia odprawy celnej i uregulowania cła w ciągu pięciu dni od daty zakupu pojazdu.

Następnym krokiem jest opłata akcyzy, która obecnie wynosi 3,1 proc. wartości auta dla samochodów z silnikiem o pojemności mniejszej niż 2000 cm³ i 18,6 proc. dla samochodów z jednostką napędową, której objętość skokowa przekracza 2000 cm³.

Opłata akcyzowa naliczana jest na podstawie ceny pojazdu widniejącej na umowie, jednak jeśli odbiega ona o więcej niż 20 proc. od średniej ceny rynkowej urząd może dokonać nowej kalkulacji. Możliwością obrony niższej ceny jest przedstawienie opinii rzeczoznawcy, potwierdzającej cenę auta w stosunku do jego stanu technicznego.

Kolejno należy udać się do tłumacza przysięgłego w celu translacji dokumentów z języka obcego na język polski. Zgodnie z ostatnią nowelizacją, od 16 lutego 2010 tłumaczeniu podlegają wszystkie dokumenty poza dowodem rejestracyjnym, jeśli samochód pochodzi z terytorium Unii Europejskiej lub jego dowód rejestracyjny jest zgodny z dyrektywą 1999/37/WE z 29 kwietnia 1999 roku. Koszt tłumaczenia kompletu dokumentów waha się od 100 do nawet 300 zł.

Wizyta w Urzędzie Skarbowym polega na odebraniu zaświadczenia VAT-25. Potwierdza ono opłacenie podatku VAT w przypadku zakupu pojazdu w cenie netto lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu nabycia środka transportu. Aby otrzymać zaświadczenie VAT-25 interesant musi złożyć:

 • wypełniony wniosek VAT-24,
 • oświadczenie o przeznaczeniu pojazdu,
 • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dowodu własności pojazdu,
 • dokument rejestracyjny,
 • tłumaczenie wymaganych dokumentów z języka obcego na język polski.

Otrzymanie zaświadczenia VAT-25 trwa do siedmiu dni i kosztuje 160 zł. Dokumenty złożone wraz z wnioskiem VAT-24 zwracane są interesantowi wraz z drukiem VAT-25.

Choć po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Unii Europejskiej sprawa pozostaje sporna, teoretycznie kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do wizyty w Wydziale Komunikacji otwierającej proces rejestracyjny oprócz dokumentów wymienionych w punkcie pierwszym nowy właściciel powinien przygotować:

 • dowód odprawy celnej dla pojazdów spoza terytorium Unii Europejskiej,
 • dowód opłacenia stosownego podatku akcyzowego w urzędzie celnym,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • zaświadczenie VAT-25.

Przeglądy techniczne wykonane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są w pełni akceptowane przez Wydział Komunikacji i nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych przeglądów do czasu upłynięcia ich ważności. Koszt rejestracji pojazdu używanego zakupionej poza granicami Polski wynosi obecnie 258,50 zł.

Rejestracja fabrycznie nowego samochodu

Za samochód nowy uznaje się pojazd o przebiegu mniejszym niż 6000 kilometrów lub jeśli od momentu dopuszczenia go do użytku drogowego nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

Salon Mitsubishi
Salon Mitsubishi© Fot. materiały prasowe/Mitsubishi

Rejestrując w Wydziale Komunikacji samochód nowy, zakupiony w polskim salonie sprzedaży należy złożyć dodatkowo tylko:

 • wyciąg ze świadectwa homologacji samochodu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z tej homologacji.

Rejestrując w Wydziale Komunikacji samochód nowy, zakupiony w zagranicznym salonie sprzedaży należy złożyć oprócz świadectwa homologacji:

 • dowód rejestracji z kraju, w którym pojazd był zarejestrowany lub dokument świadczący o wyrejestrowaniu pojazdu (tylko jeśli auto było wcześniej zarejestrowane),
 • dowód odprawy celnej (tylko jeśli samochód pochodzi spoza terytorium UE),
 • dowód opłacenia stosownego podatku akcyzowego w urzędzie celnym (tylko jeśli samochód pochodzi spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

W przypadku zakupu nowego pojazdu za granicą, cena kupowanego samochodu powinna zostać pomniejszona o podatek VAT, ponieważ jest on płacony w Polsce za pomocą druku VAT-23 w Urzędzie Skarbowym.

Nowy samochód nigdy nie rejestrowany w Polsce musi także często przejść badania techniczne na stacji kontroli pojazdów. Jeśli nowo zakupiony za granicą samochód nie przekracza 3,5 tony masy własnej należy także uiścić opłatę recyklingową, jak to ma miejsce w przypadku samochodów używanych.

Obowiązkiem kupującego pojazd nowy za granicą jest także wystąpienie do Ministra Infrastruktury o kartę pojazdu w przypadku jej braku. W przypadku zakupu samochodu nowego kupowanego w Polsce, większość potrzebnych do rejestracji dokumentów powinien zapewnić salon sprzedaży.

Rejestracja i przekwalifikowanie samochodu ciężarowego

Charakterystyczna kratka oddzielająca przedział ładunkowy od pasażerskiego w samochodach świadczy o zarejestrowaniu ich jako pojazd ciężarowy. Wiele aut osobowych w wyniku ostatnich zmian prawnych dotyczących warunków rejestracji ich jako ciężarowe porusza się z zamontowaną kratką.

Obecnie w świetle prawa jako samochód ciężarowy można zarejestrować auto o ładowności minimalnej 500 kg i posiadające  świadectwo producenta lub importera mówiące o jego przeznaczeniu. Możliwość odliczenia pełnego podatku VAT na zakup pojazdu i paliwo służące do jego napędu mają tylko wybrane kategorie samochodów, takie jak auta dostawcze odpowiadające definicji określonej w ustawie, furgonetki, busy czy pojazdy specjalne.

Według znowelizowanych przepisów zwykłe samochody osobowe zarówno z kratką jak i bez niej rejestrowane na firmę podlegają odliczeniu 60 proc. kwoty VAT widniejącej na fakturze, przy czym kwota ta nie może przekraczać 6000 zł. Wyłączono także możliwość odliczania podatku VAT od paliwa dla samochodów nieprzekraczających 3,5 tony masy własnej.

Procedura rejestracyjna samochodu ciężarowego nie różni się od tej dla samochodu osobowego, a przekwalifikowanie auta z kratką na osobowe odbywa się w sposób omówiony w punkcie pierwszym. Zmiana przeznaczenia pojazdu z ciężarowego na osobowy może odbyć się niezależnie od rejestracji pojazdu i ma miejsce w Wydziale Komunikacji.

Warto pamiętać o tym, że auta z kratką kwalifikowane są jako ciężarowe, dlatego też podlegają ograniczeniom i problemom z tym związanym:

 • możliwe wyższe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • podleganie prawom ruchu drogowego dla aut ciężarowych,
 • auto zarejestrowane jako ciężarowe w przypadku samodzielnego demontażu kratki może nie przejść okresowego badania technicznego,
 • na przejściu granicznym kierowca może zostać odesłany do punktu odprawy ciężarówek.

Właściciele samochodów ciężarowych określonych w ustawie są obecnie zwolnieni z obowiązku dostarczania Urzędowi Skarbowemu kopii zaświadczeń potwierdzających homologację auta, wydawanych przez stacje kontroli pojazdów.

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Rejestracja pojazdu zabytkowego nie jest wyjątkowo czasochłonna ani kosztowna, jednak w Polsce zalet posiadania auta zabytkowego także nie ma zbyt wiele.

Zarejestrowanie samochodu zabytkowego może mieć miejsce nawet w wypadku braku dowodu rejestracyjnego, często wystarcza jedynie akt własności lub odpowiednie oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną.

Zabytkowa Syrena
Zabytkowa Syrena© Fot. Olgierd Lachowski

Aby zarejestrować pojazd jako zabytkowy musi spełniać on poniższe warunki:

 • wiek auta musi wynosić co najmniej 25 lat, chociaż wiele Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków określa granicę na 30 lat,
 • posiadać nie mniej niż 75 proc. oryginalnych części.

W przypadku aut młodszych niż 25 lat istnieje możliwość ubiegania się o tablice zabytkowe jeśli samochód cechuje się specjalnymi rozwiązaniami technicznymi, jego produkcja była limitowana, należał do osób uznawanych za wyjątkowo ważne lub był związany z istotnymi wydarzeniami historycznymi.

Aby ubiegać się o rejestrację pojazdu jako zabytkowy należy zacząć od oceny auta przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub rzeczoznawcy z listy przez niego zatwierdzonej. Wpis do ewidencji zabytków jest bezpłatny i opiera się na dostarczeniu konserwatorowi poprawnie wypełnionej karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki.

Warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego rzeczoznawcy, ceny takiej usługi wahają się od około 300,00 do 800,00 zł i uzależnione są od stopnia trudności zdobycia informacji na temat pojazdu. Kwota ta zawiera także najczęściej również opis techniczny stanu pojazdu, który będziemy zobowiązani przedstawić podczas badania rejestracyjnego.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wpis do rejestru lub ewidencji zabytków wydane zostaje zaświadczenie, z którym należy udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów w celu przejścia pierwszego i jedynego obowiązkowego dla aut zabytkowych przeglądu technicznego (koszt około 250,00 zł). Wtedy właśnie niezbędne jest dostarczenie wspomnianego wcześniej opisu stanu technicznego, który wraz z aktem własności pozwoli po przejściu przeglądu uzyskać zaświadczenie dopuszczenia do ruchu drogowego, określającego czasem także odpowiednie dla pojazdu ograniczenia.

Rejestrując pojazd w Wydziale komunikacji należy posiadać dodatkowo:

 • potwierdzenie zakwalifikowania pojazdu jako dobro kultury do ewidencji lub rejestru zabytków,
 • zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów o dopuszczeniu do ruchu drogowego,
 • protokół oceny stanu technicznego.

Wydanie żółtych tablic rejestracyjnych to wydatek 202,50 zł, który trzeba ponieść w Wydziale Komunikacji. Zarejestrowanie pojazdu jako zabytkowy w wypadku sytuacji uznawanych za szczególnie skomplikowane może trwać nawet do dwóch miesięcy.

Niewątpliwą zaletą jest bezterminowy przegląd auta, którego dowód przedstawiamy podczas procedury rejestracyjnej. Wielu ubezpieczycieli oferuje posiadaczom pojazdów zabytkowych korzystne, krótkoterminowe okresy ubezpieczeń.

Do wad należy zaliczyć potrzebę zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podczas wyjazdu pojazdem za granicę, bezwzględny zakaz nieseryjnych modyfikacji auta i obowiązek wykonywania napraw wyłącznie na oryginalnych częściach, pod karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności, ponieważ samochód taki uznawany jest za dobro kulturowe.

Rejestracja samochodu typu SAM

SAM to określenie samochodu własnej konstrukcji, produkowanego jednostkowo lub małoseryjnie. Pod to określenie podciągane są także pojazdy, które poddane zostały poważnym modyfikacjom konstrukcyjnym, takie jak przykładowo repliki.

Pojazdy takie najczęściej zostają zwolnione z potrzeby przeprowadzenia testów homologacyjnych i obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Aby zarejestrować samochód SAM i poruszać się nim po drogach publicznych należy przeprowadzić odpowiednie badania techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów lub innej posiadającej odpowiednie uprawnienie.

Wymaganym do badania dokumentem jest odpowiednio wypełniony wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu typu SAM z warunkami technicznymi zawierający dane identyfikacyjne i opis techniczny pojazdu. Na jego podstawie sprawdzony i potwierdzony zostanie stan faktyczny pojazdu, dane techniczne czy oznaczenia homologacyjne użytych do budowy części.

Po prawidłowym przejściu przeglądu stacja wyda zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności oraz dokument identyfikacyjny, które należy dołączyć do papierów składanych w Wydziale Komunikacji podczas rejestracji.

Aby zarejestrować pojazd typu SAM należy uzyskać najpierw decyzję w sprawie nadania i umieszczenia cech identyfikacyjnych dla skonstruowanego pojazdu. W tym celu należy w Wydziale Komunikacji złożyć wniosek o wydanie zgody na nabicie numeru VIN oraz dołączyć opinię w sprawie nadania numerów napisaną przez rzeczoznawcę samochodowego. Po otrzymaniu decyzji i nabiciu przydzielonych numerów można rozpocząć proces rejestracyjny.

Rejestrując pojazd w Wydziale Komunikacji oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie pierwszym należy posiadać dodatkowo:

 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego co do zgodności pojazdu typu SAM z warunkami technicznymi,
 • dokument identyfikacyjny pojazdu typu SAM wystawiany przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów lub inną upoważnioną do tego typu badań technicznych,
 • decyzję o skierowaniu na nadanie i nabicie numeru identyfikacyjnego,
 • zaświadczenie o umieszczeniu cech identyfikacyjnych lub tabliczki znamionowej w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, o prawie własności do części wykorzystanych do budowy pojazdu SAM,
 • dowód opłaty recyklingowej (500,00 zł) zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu.

Dokumenty te  powinny być złożone w formie oryginału lub wyjątkowo poświadczonych notarialnie kopii. Dalszy proces rejestracyjny toczy się tak samo jak w przypadku pozostałych pojazdów. W wypadku sytuacji uznawanych za szczególnie skomplikowane może on trwać nawet do dwóch miesięcy.

Rejestracja tablic indywidualnych

Składając wniosek o rejestrację pojazdu można ubiegać się o przydzielenie indywidualnych tablic rejestracyjnych, których treść wyróżnika zostanie wskazana przez właściciela. Tablice takie składają się z litery i cyfry określających województwo oraz od 3 do 5 znaków wybranych przez składającego wniosek, przy czym dwa ostatnie znaki mogą być cyframi. Zaproponowany wyróżnik indywidualny nie może zawierać treści obraźliwych.

Wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych trwa zwykle nieco dłużej, jest to związane z potrzebą akceptacji wyróżnika oraz ich produkcji bezpośrednio na zamówienie właściciela. Koszt wykonania tablic indywidualnych to nie tak jak w przypadku tablic standardowych 80,00 zł ale 1000,00 zł.

Tablice indywidualne przypisane są nie do właściciela, a do rejestrowanego pojazdu i mogą być wykonane tylko raz. Oznacza to, że w przypadku ich kradzieży lub zgubienia należy wyrobić kolejne, o innym wyróżniku, płacąc za nie następny 1000,00 zł. W przypadku zmiany samochodu, także należy wyrobić tablice z innym wyróżnikiem, który jeszcze nie był wykorzystany do celów rejestracyjnych.

Pełnomocnictwo i współwłaścicielstwo

Formalności związane z procesem rejestracyjnym samochodu mogą czasem wydawać się skomplikowane. Dla osób które nie czują się na siłach lub nie mają czasu podjąć się samodzielnej próby rejestracji samochodu wiele firm oferuje kompleksowe załatwienie wszystkich formalności na drodze odpowiedniego pełnomocnictwa bez względu na to, czy pojazd należy do osoby fizycznej czy prawnej.

Także w przypadku gdy samochód należy do więcej niż jednego właściciela, aby móc samodzielnie zarejestrować samochód bez obecności współwłaściciela potrzebne jest ustanowienie pisemnego pełnomocnictwa.

Złożenie pełnomocnictwa kosztuje 17,00 zł i upoważnia wskazaną w nim osobę do wykonania wszelkich czynności związanych z procesem rejestracyjnym. Z opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone najbliższej rodzinie takiej jak małżonek czy rodzeństwo.

Częstym zjawiskiem jest także chęć ustanowienia współwłaścicielstwa ze względu na korzystniejsze naliczanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Jeżeli współwłaściciel nie został ujęty w umowie kupna-sprzedaży pojazdu, można przekazać mu część udziałów na drodze darowizny poprzez wypełnienie dwóch egzemplarzy odpowiedniego druku w Wydziale Komunikacji.

Następnie z aktem darowizny należy udać się do Urzędu Skarbowego w celu wypełnienia odpowiedniego druku PCC i ewentualnego opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Opłata ta  wynosi 2 proc. od wartości przekazanej darowizny, w przypadku najbliższej rodziny (zerowa/pierwsza grupa podatkowa) akt darowizny nie jest obciążony podatkiem. Po załatwieniu formalności w Urzędzie Skarbowym można udać się do Wydziału Komunikacji w celu wpisania współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego. Należy zabrać ze sobą:

 • dowody osobiste obydwu współwłaścicieli,
 • akt darowizny,
 • dowód własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu,
 • ważną polisę OC.

Działanie takie jest bardzo popularne szczególnie w przypadku młodych kierowców i rodziców, ponieważ większość towarzystw ubezpieczeniowych nalicza stawki OC według zniżek jednego z współwłaścicieli. W przypadku bezszkodowej jazdy, kolejne możliwe do uzyskania zniżki naliczane są obydwu współwłaścicielom.

Wyrejestrowanie auta

W przypadku wycofania pojazdu z eksploatacji na terenie kraju, w którym był on zarejestrowany należy wyrejestrować samochód. Najczęstszymi przyczynami wyrejestrowania auta są:

 • kradzież,
 • zniszczenie lub utrata pojazdu,
 • stały wywóz auta z kraju,
 • przekazanie go do punktu demontażu lub zbierania pojazdów w celu utylizacji.
Takie auto powinno zostać wyrejestrowane
Takie auto powinno zostać wyrejestrowane© Fot. Rafał Warecki

Proces wyrejestrowania pojazdu odbywa się w Wydziale Komunikacji analogicznie do procesu rejestracji. Aby wyrejestrować samochód należy złożyć w urzędzie:

 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu (tylko jeśli była przypisana do pojazdu),
 • tablice rejestracyjne (tylko jeśli jest to możliwe),
 • dokument potwierdzający przyczynę wyrejestrowania pojazdu.
Źródło artykułu:WP Autokult
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (4)