REGULAMIN PROWADZENIA BLOGA NA PLATFORMIE AUTOKULT.PL

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", wskazuje procedury i warunki założenia i prowadzenia bloga na platformie Autokult.pl należącej do Wirtualna Polska Media S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, chcących prowadzić swój blog motoryzacyjny.

2. Wszelkie osoby mające wolę założenia bloga na platformie Autokult.pl zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz do wyrażenia zgody na jego obowiązywanie podczas rejestracji bloga.

§2. Definicje

1. Wirtualna Polska Media - Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, posiadająca NIP: 113-286-21-53, REGON 146491938, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000448461 kapitał zakładowy w wysokości 3 275 000 PLN.

2. Bloger - osoba fizyczna wyrażająca wolę prowadzenia bloga, która to czynność jest niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Blog - serwis internetowy prowadzony przez Blogera na platformie Autokult.pl.

4. Platforma – dział blogów będący integralną częścią serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.autokult.pl.

5. Regulamin - niniejszy dokument opisujący procedury i warunki założenia i prowadzenia Bloga na Platformie, stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3 Rejestracja i prowadzenie bloga

1. Poprzez rejestrację Bloga, Bloger udziela Wirtualna Polska Media S.A. niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodwołalnej licencji do korzystania z utworów składających się na treść Bloga poprzez wykorzystanie i udostępnienie ich na Platformie oraz w prezentacjach produktowych dla kontrahentów Wirtualna Polska Media S.A. oraz następującym zakresie (pola eksploatacji):

a. rozpowszechniania: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie, w tym radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych, a także rozpowszechnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

b. utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie wszystkimi technikami egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, analogowego i cyfrowego zapisu magnetycznego, optycznego, magnetooptycznego, a także zapisu w pamięciach typu flash oraz podobnych; wprowadzanie do pamięci komputerów;

2. Bloger oświadcza, że:

a. publikowane materiały w Blogu są zgodne z prawem oraz ,że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie i osobiste prawa majątkowe lub prawo rozporządzania do utworów wchodzących w skład treści Bloga oraz do wykonywania praw zależnych wobec utworów w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b. udziela Wirtualna Polska Media S.A. prawa do wykorzystania swoich danych (imię i nazwisko lub pseudonim oraz awatar) we wszelkich materiałach reklamowych dotyczących Wirtualna Polska Media S.A., Platformy i Bloga.

c. nie będzie wykorzystywał Bloga na platformie Autokult.pl do czerpania korzyści majątkowych związanych z jego prowadzeniem (tj. samodzielnie zawieranie umów reklamowych czy publikacja artykułów sponsorowanych).

d. zawartość wpisów blogowych nie będzie bezpośrednią reklamą jakiejkolwiek działalności gospodarczej, innego serwisu lub strony internetowej, w przypadku blogów firmowych podejmowane będą wyłącznie działania wizerunkowe.

e. nie będzie bez uprzedniej wyraźnej zgody Wirtualna Polska Media S.A. wykorzystywać wizerunku serwisu Autokult.pl do nawiązywania współpracy z podmiotami trzecimi.

3. Bloger ma prawo do:

a. ubiegania się o wsparcie redakcji i wykorzystania znaku towarowego Autokult.pl za zgodą redaktora naczelnego w przypadku składania wniosków o akredytacje na wszelkie motoryzacyjne imprezy branżowe w kraju i poza nim, pod warunkiem przygotowywania z nich materiałów na swój Blog.

b. otrzymywania wskazówek od redakcji serwisu Autokult.pl na temat tego jak skutecznie, ciekawie i zgodnie z zasadami języka polskiego prowadzić swój Blog.

c. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań poprzez treści na Blogu, o ile nie będą one powszechnie uznawane za niecenzuralne czy obraźliwe

d. oczekiwania publikacji swoich treści na stronie głównej platformy Autokult.pl pod warunkiem utrzymywania ich wysokiej jakości i zgodności z przepisami prawa i treścią Regulaminu.

4. Ustalenia dodatkowe:

a. posiadanie bloga na platformie Autokult.pl nie jest jednoznaczne z byciem członkiem redakcji i z tego tytułu nie należą się żadne dodatkowe przywileje lub wynagrodzenie

b. w przypadku naruszania Regulaminu redakcja Autokult.pl ma prawo upomnieć Blogera pisemnie poprzez korespondencję e-mail, a w przypadku gdy Bloger się nie zastosuje do przesyłanych uwag Wirtualna Polska Media S.A. może zablokować lub całkowicie usunąć Blog lub jakiekolwiek treści publikowane na Blogu.

c. Wirtualna Polska Media S.A. nie ponosi odpowiedzialności prawnej za działania i treści publikowane przez Blogerów

d. Bloger ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość publikowanych w Blogu materiałów.

5. Rejestracja Bloga:

a. rejestracja Bloga odbywa się poprzez kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego (link) wraz z autorskim tekstem próbnym na dowolny temat motoryzacyjny i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

b. wysłanie formularza rejestracyjnego wraz z tekstem próbnym nie oznacza, że Blog zostanie założony. Stanie się tak jeśli tekst próbny zostanie pomyślnie zweryfikowany i zaakceptowany przez redakcję Autokult.pl.

c. jednorazowo założony Blog funkcjonuje bezterminowo, poza okresami związanymi z przerwami technicznymi Platformy lub ze względu na inne okoliczności leżące poza kontrolą Wirtualna Polska Media S.A., wyłączające funkcjonalność Platformy w danym czasie.

d. Bloger może skasować swój Blog lub pojedyncze treści poprzez skierowanie odpowiedniego e-maila do redakcji na adres redakcja@autokult.pl. Blogerzy mają też możliwość zmiany ich danych osobowych oraz wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

§4. Postanowienia końcowe

a. administratorem danych osobowych Blogerów jest Wirtualna Polska Media S.A. Blogerowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

b. dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

c. w sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

d. reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Bloga i Platformy powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres redakcja@autokult.pl lub listownie na adres Wirtualna Polska Media S.A.