Regulamin platformy Autokult.pl

Regulamin serwisu

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.autokult.pl („Serwis”) oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną („Usługi”) jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu („Regulamin”). W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić jego środowisko.

A. Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem Serwisu i jego administratorem jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, posiadająca NIP: 5272645593, REGON 146491938, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000580004, o kapitale zakładowym w wysokości 317.957.850 zł PLN, (dalej: "Wirtualna Polska Media S.A.").
2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca www.autokult.pl.
3. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest bezpłatne.
4. Właściciel w każdej chwili, z przyczyn zewnętrznych, będących poza jego kontrolą, w szczególności w przypadku awarii systemów informatycznych zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.
5. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez użytkowników Serwisu.
6. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Serwisu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.
7. Naruszeniem zasad Regulaminu będzie również publikowanie treści związanych z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.
8. Właściciel jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od użytkowników, które w jego opinii naruszają postanowienia Regulaminu.

B. Usługi świadczone w ramach Serwisu mogą polegać na:

1. Otrzymywaniu przez każdego użytkownika, który dokonał subskrypcji na wskazany adres poczty elektronicznej, stałego biuletynu informacyjnego („Newsletter”).
2. Warunkiem skorzystania z Usług „Newsletter” jest prawidłowa aktywacja konta użytkownika („Konto”) poprzez wprowadzenie danych do formularza umieszczonego w Serwisie: adresu poczty elektronicznej oraz hasła („Dane”).
3. Każdorazowe przekazanie przez użytkownika Danych związane jest z dobrowolnym udzieleniem Właścicielowi zgody wyrażonej w formie odrębnego oświadczenia woli (w formie checkboksu w trakcie rejestracji) na przetwarzanie przekazanych danych osobowych oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
4. Właściciel oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w Dane, żądania ich poprawiania i/lub usunięcia. Właściciel oświadcza, iż Dane będą przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności oraz za pomocą chronionych środków technicznych.

C. Warunki techniczne:

1. Warunki techniczne, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu i Usług, to:
posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub nowsza, Mozilla Firefox, Chrome lub Opera,
zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowszej.

D. Reklamacje:

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu użytkownik może zgłaszać do administratora na adres redakcja@autokult.pl.
2. Obowiązek udowodnienia nienależytego wykonania Usług obciąża stronę, która wywodzi z tego skutki prawne.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
4. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub Konta, Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu usunięcia powstałych problemów.

E. Obowiązek informacyjny:

1. Administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu autokult..pl, przetwarzanych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926) jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, posiadająca NIP: 113-286-21-53, REGON 146491938, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000448461, o kapitale zakładowym w wysokości 3 275 000,00 PLN.
2. Dane osobowe użytkownik podaje dobrowolnie w celu korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym także wysyłania materiałów marketingowych na podany adres e-mail. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji ich działań marketingowych.